Jigololuk An?lar? Iyi mi Jigolo Oldum ?

Jigololuk An?lar? Iyi mi Jigolo Oldum ?Merhabalar ismim Mustafa, Bursa?da ya??yorum. 28 ya?lar?nda 1,85 boyunday?m ve oldukça fit bir vücuda sahibim. Anlataca??m hikayemde tamamen gerçek ya?anm?? bir vakas? sizlerle payla?mak isterim.

Jigolo Kelimesini ilk duydu?um süre, anlam?n? bilmesem?de oldukça ilgimi çekmi?ti. Neydi bu Jigolo yada Jigololuk, bir an evvel ö?renmeli ve içimi rahatlatmam gerekliydi.

K?sa bir ara?t?rmadan sonras?nda, Jigolo Nedir? Jigololuk Ne Anlam?na gelir? anlam?n? ö?renmi? bulunmaktayd?m. Fakat s?rada daha büyük bir mesele vard?? Iyi mi Jigolo Olacakt?m? ve Jigolo Olmak ?çin Ne Yapmak Gerekliydi? Tekrardan derin bir ara?t?rmaya ba?lad?m ve bu sefer iyice sormu? oldum soru?turdum.

?nternet ortam?nda?da kafamdaki sual i?aretlerini giderdikten sonras?nda kati karar?m? vermi?tim, bende Jigolo Olacakt?m. Güvenilir ve popüler olan Jigolonedir.com sitesine müracaat yapt???mda, lüzumlu prosedürleri tamamlay?p üyeli?imi yapt?rm?? ve Jigololar Kervan?na bende kat?lm?? bulunmaktayd?m.

Bir yaz ak?am?, ye?enlerim lunaparka gitmek istediler ve bende onlar? k?rmay?p lunaparka götürdüm. Birazc?k e?lenip süre geçirdikten sonras?nda, lunapark iyice kalabal?kla?m??t?.

Ben içecek bir ?eyler almak için, yak?ndaki bir büfeye gitti?imde orada bulunan kalabal???n içinde s?ram? beklemeye ba?lad?m. Önümde bulunan 40 ya?lar?nda, sar? saçl?, vücut hatlar? fazlas?yla güzel, bak?ml? bir Han?m, yanl??l?kla aya??ma bast?.

Ans?z?n dönerek, af edersiniz, güvenli olun yanl??l?kla oldu, fazlaca özür dilerim dedi. Bende önemi yok, insanl?k hali, olabilir derken, gözlerimi gözlerinden alamam??t?m.

Hiçbir Insano?lunun, hay?r diyemeyece?i ve gözlerini alamayaca?? kadar güzel ve al?ml? bir Bayand?. Al??veri?imizi yapm?? olup büfeden ç?kt?k ve ben ye?enlerimin yan?na gittim gene. Fakat gözlerim hep bu seksi Bayan? ar?yordu ve sonunda atl? kar?ncalar?n yan?nda buldum. Onunda yan?nda iki tane çocuk vard? ve bende ye?enlerimi atl? kar?ncaya bindirmek için götürdüm.

Maksat bu esrarengiz Hatunla f?rsat?n? bulup tan??makt? naturel olarak?ki. Bir ara göz göze geldik ve utangaç bir edayla gülümseyip, kafas?yla slm verdi ve bende gülümseyerek ayn? selam? verdim. Yaln?z oldu?una güvenilir olduktan sonras?nda yan?na yakla??p, sizde binecek misiniz atl? kar?ncaya diye sormu? oldum.

Oda gülerek daha neler bizlerden geçti diye yan?t verdi. Naturel olarak ben bu f?rsat? kaç?ramazd?m ve iltifatlar etmeye ba?lad?m kendisine.

Jigololuk An?lar? Iyi mi Jigolo Oldum ? Oldukça ho?una gitmi? oldu?u her halinden belliydi, k?sa bir sohbetten sonras?nda tan??t?k ve koyu bir muhabbete dald?k. Çocuklar oyuncaklarla oynuyordu ve bizde birbirimize hayat?m?z? anlatmaya ba?lam??t?k. ?smi P?nard? ve oldukça varl?kl? bir aileden geliyordu.

Categories: Blog

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish